УСЛУГИ

Счетоводни и административни

 • Текуща обработка на първични счетоводни документи
 • Отчитане на ДМА и ДНА и тяхното амортизиране
 • Отчитане на складово стопанство
 • Изготвяне и предоставяне на справка-декларации по ЗДДС и Vies
 • Подготовка и подаване на информация свързана със системата на Интрастат
 • Изготвяне и предоставяне на документи свързани с банкови плащания
 • Регистрация на ЕТ/ЕООС/ООД
 • Регистрация по ЗДДС
 • Регистрация в инспекция по труда
 • Регистрация в НОИ
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Справки за данъчни задължения
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица
 • Изготвяне и представяне на справки и отчети – стандартни и специфични, съобразно индивидуалните изисквания на клиента

ТРЗ

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета
 • Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Подаване болничен лист, изчисляване на отпуск
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулация и фишове
 • Подготовка на документи при достигане пенсионна възраст и стаж
 • Изготвяне платежни документи за разплащания към бюджета
 • Попълване на трудови книжки
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на годишни финансови отчети, при необходимост и консулидиран
 • Годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Годишни статистически форми на НСИ